Archiwum

 

Informujemy, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (baza dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl).

 

Ten internetowy portal został stworzony z myślą o beneficjentach środków unijnych, w celu umożliwienia im upublicznienia ogłoszeń (zapytań ofertowych) oraz dokonania wyboru dostawcy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji (tzw. zasada konkurencyjności). Baza ma zapewnić przejrzystość i szeroki dostęp do zamówień udzielanych przez beneficjentów zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W myśl ww. wytycznych, wydatki ponoszone przez przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych muszą być dokonywane z zachowaniem zasady konkurencyjności. Generalnie oznacza to konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym upublicznienie zapytania ofertowego) w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu. Na wszelkie pytania odpowie Anita Strzelecka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 12 626 73 10).

 

 

 

1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i analogiczne ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) umożliwiające odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Odliczenie będzie możliwe w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane; jeżeli w danym roku podatkowym podatnik poniesie stratę lub wielkość jego dochodu będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenie - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – będzie możliwe w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Jednocześnie, przepisy ustaw wprowadzają limity odliczenia w stosunku do poszczególnych rodzajów wydatków. Podmioty korzystające z odliczenia będą miały obowiązek wykazać w zeznaniu koszty podlegające odliczeniu.

 

 

Minister Finansów zmienił z urzędu kilka interpretacji dotyczących kosztów związanych z podróżami pracowników, którzy w umowach o pracę jako miejsce pracy mają wskazany pewien obszar, np. województwo (przykładowe sygnatury interpretacji zmieniających: DD3.8222.2.430.2015.KDJ, DD3.8222.2.445.2015 MCA). W zmienionych interpretacjach Minister przyznał, że koszty noclegów i przejazdów takich osób (związane stricte z wypełnianiem przez nich obowiązków służbowych), finansowane przez pracodawcę, nie zwiększają przychodów tych pracowników, gdyż podmiotem odnoszącym korzyść z przedmiotowych świadczeń jest pracodawca, a nie pracownik.

 

 

Zmiana stanowiska organów podatkowych otwiera drogę do ubiegania się o zwrot nadpłaconego w poprzednich latach z tego tytułu podatku.

 

 

Wspólnicy Taxpoint z przyjemnością informują, że pozostając pod wrażeniem wyczynu Roberta Lewandowskiego (5 goli w 9 minut) wygrali 4 różne sprawy w 48 godzin przed NSA w Warszawie.

Zdajemy sobie sprawę, że do naszego snajpera jeszcze nam trochę brakuje, ale wierzymy, że to nie jest nasze ostatnie słowo w tej prawno-sportowej rywalizacji :).

Klientom, których reprezentowaliśmy dziękujemy za zaufanie.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach II tury Demonstratora (Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój). Konkurs przeznaczony jest dla firm z sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw.

 

Nabór prowadzony będzie od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

 

Na co: na realizację projektów obejmujących wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Prace te mogą obejmować opracowanie prototypów, projektów pilotażowych, demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów/procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania do momentu komercjalizacji (bez produkcji masowej i działalności handlowej).

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:

 • dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy 5 mln PLN,
 • dla dużego przedsiębiorcy 20 mln PLN.

 

Intensywność wsparcia:

 • dla mikro i małego przedsiębiorcy 45% plus premia 15% za szerokie rozpowszechnienie wyników projektu,
 • dla średniego przedsiębiorcy 35% plus premia 15% za szerokie rozpowszechnienie wyników projektu,
 • dla dużego przedsiębiorcy 25% plus premia 15% za szerokie rozpowszechnienie wyników projektu.

 

Główne warunki udzielenia dofinansowania:

 • powstanie w ramach projektu innowacji produktowej lub procesowej (co najmniej w skali polskiego rynku); w procesie oceny będą brane pod uwagę nowe cechy, funkcjonalności odróżniające ten produkt/technologię od występujących na rynku produktów/technologii o podobnej funkcji podstawowej,
 • minimalny poziom gotowości technologicznej TRL jest na poziomie VI, a w projekcie przewidziane jest jego rozwinięcie do poziomu TRL IX,
 • brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań/ technologii/wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu (wykazanie czystości patentowej),
 • komercjalizacja wyników prac B+R (wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy),
 • rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentna Specjalizację,
 • wykazanie efektu dyfuzji w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości, tj. współpraca z MSP, organizacją badawczą lub organizacją pozarządową w zakresie działalności B+R związanej z realizowanym projektem (warunek dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorstw),
 • projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełnym planem konkursów dostępnym pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/36874/harmonogram_POIR_2016_30112015.pdf.

 

W pierwszej kolejności planowane jest uruchomienie konkursu dotyczącego prowadzenia prac B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej, tzw. DEMONSTRATOR (termin naboru to 7 stycznia 2016 r. – 29 lutego 2016 r.). Poniżej prezentujemy terminy najpopularniejszych konkursów dla przedsiębiorców:

 

 • Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa:

MŚP – nabór od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.

Duże – nabór IV kwartał 2016 r.

 • Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (tworzenie lub rozwój CBR) – nabór od 1 marca do 29 kwietnia 2016 r.
 • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (wdrożenie wyników B+R przez MŚP) – nabór od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.
 • Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne (badania B+R realizowane przez konsorcja) – nabór IV kwartał 2016 r.

 

 W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

Małopolskie Centrum przedsiębiorczości opublikowało wstępny harmonogram konkursów organizowanych do 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Poniżej prezentujemy terminy najpopularniejszych konkursów dla przedsiębiorców zaplanowanych na 2016 r., natomiast pełny plan realizacji naborów znajduje się pod adresem:

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/Harmonogram-naborow/Ramowy-Plan-Realizacji-Dzialan-15102015.pdf.

 

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – planowany nabór w II kwartale 2016 r.

 

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – planowany nabór w II kwartale 2016 r.

 

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje planowany – planowany nabór w II kwartale 2016 r.

 

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju – planowany nabór w IV kwartale 2016 r.

 

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 miesiące – planowany nabór w IV kwartale 2016 r.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs dla firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na dofinansowanie projektów w ramach III Osi Priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” POIR 2014-2020 Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Nabór będzie prowadzony od 7 grudnia  2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

 

Dla kogo: firmy z sektora MŚP.

 

Na co: projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców, w celu wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów i usług.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych 50 mln euro

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) – 6 mln zł

 

Forma dofinansowania:

- Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

- Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

 

Intensywność wsparcia – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze (wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne) – 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Kluczowe warunki otrzymania dofinansowania:

- Przedmiotem projektu jest zakup nowej technologii i jej wdrożenie lub wdrożenie własnej nowej technologii. Wdrożenie technologii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

- Wdrażana technologia ma określoną postać, tj. prawo własności przemysłowej, wyniki prac B+R, nieopatentowana wiedza techniczna.

- Nowość końcowego rezultatu projektu, tzn. planowany do wytworzenia w wyniku realizacji projektu towar, proces, usługa jest nowy lub znacząco ulepszony w odniesieniu do dotychczas wytwarzanych w RP.  

- Projekt jest realizowany na terytorium RP i zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).

 

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs dla firm z sektora MŚP o dofinansowanie projektów w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP” dla działania 3.2 Innowacje w MŚP. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”.

 

Termin naboru: od 16 listopada 2015 r. do 11 stycznia 2016 r.

 

Na co: Projekty mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (woj. śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Minimalna wartość dofinansowania – 100 tys. PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 2 mln PLN

Maksymalna wartość projektu – 10 mln PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

dla mikro i małych przedsiębiorstw - 45% kosztów kwalifikowalnych projektu,

dla średnich przedsiębiorstw - 35% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Kluczowe warunki otrzymania dofinansowania:

- W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek innowacyjny co najmniej w skali woj. śląskiego produkt/usługa lub proces (konieczność przedstawienia opinii o innowacyjności; poziom innowacyjności podlega ocenie – dodatkowe punkty za innowacyjność w skali kraju, świata).

- Projekt musi być zrealizowany na terenie woj. śląskiego w ciągu 2 kolejnych lat od chwili podpisania umowy o dofinansowanie.

- Projekt stanowi inwestycję początkową.

- W ramach realizacji projektu utworzone zostaną nowe miejsc pracy.

- Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał do realizacji projektu (zasoby ludzkie, zasoby techniczne, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć).

Projekt wpisuje się w regionalne inteligentne specjalizacje.

 

Koszty kwalifikowane:

- koszty nabycia nowych środków trwałych pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta;

- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartość i początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta;

- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu,

- koszty szkoleń związanych z realizacją projektu – wydatki kwalifikowalne do 5% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;

- koszty usług doradczych – wydatki kwalifikowalne do 5% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;

- koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu – wydatki kwalifikowalne do 10 % wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).

 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs dla firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego o dofinansowanie projektów w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Nabór będzie prowadzony od 23 listopada 2015 r. do 22 stycznia 2016 r.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:

-        dla małego bonu wynosi 50 tys. zł,

-        dla dużego bonu wynosi 100 tys. zł.

 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

-        usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych (działania i wydatki związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej nie podlegają kwalifikowalności),

-        usług w zakresie wzornictwa,

-        usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 90% wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny wynosi 10% wydatków kwalifikowanych.

 

Kluczowe warunki otrzymania dofinansowania:

-         Projekt musi być realizowany na terenie woj. małopolskiego.

-         Projekt posłuży wdrożeniu innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), bądź innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej), wyłącznie w połączeniu z innowacją technologiczną.

-         Wykonawcą ww. usług może być wyłącznie: jednostka naukowa, przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, instytucja otoczenia biznesu – ośrodek innowacji, przy czym niedopuszczalne jest podzlecanie usług.

-         W ramach projektu dopuszczalny jest zakup ww. wyłącznie od jednego wykonawcy.

-         Projekt jest zgodny z obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji.

-         Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy, a projekt musi się zakończyć do 31 grudnia 2016 r.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).