Co nowego?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, kolejną rundę konkursu dotyczącego projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy z sektora MŚP (Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa). Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 1 września do 30 grudnia 2016 r. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/.

 

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Nowelizacja ustaw podatkowych obniżająca stawkę CIT dla małych firm zmienia zasadę ustalania miejsca źródła przychodów. Jeśli ten przepis ostanie się w uchwalonym kształcie, to korzystne rozstrzygnięcia uzyskane przez niektóre polskie firmy w sądzie nie będą już miały znaczenia. Senatorowie mogą to jeszcze zmienić – pisze doradca podatkowy Katarzyna Knapik.

22 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, którą na początku sierpnia ma się zająć Senat. Przede wszystkim obniża ona stawkę CIT do 15 proc. dla małych podatników, ale nie tylko. Wprowadza także istotną zmianę (zarówno dla podatników CIT, jak i PIT) w zakresie ustalania miejsca źródła przychodów. Ustawodawca doprecyzował bowiem, kiedy Polska będzie źródłem przychodów w takich przypadkach, jak: prowadzenie działalności przez stały zakład, zbycie nieruchomości lub udziałów w spółce, której większość aktywów stanowią nieruchomości, obrót papierami wartościowymi oraz świadczenie niektórych usług.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 3 ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy uważa się m.in. dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Ustawodawca doprecyzował jednocześnie, iż chodzi tu o dochody wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a więc dochody pasywne (odsetki i należności licencyjne) oraz dochody ze świadczenia wybranych usług (działalność widowiskowa, działalność transportowa, najem urządzeń technicznych oraz usługi o charakterze niematerialnym).

Źródło: http://www.rp.pl/Opinie/308029975-Katarzyna-Knapik-o-CIT-dla-malych-firm-Zrodlo-przychodow--Senat-ma-szanse-naprawic-blad.html#ap-4

 

 

Na łamach portalu lex.pl ukazał się wywiad z jednym ze wspólników Taxpoint.

Tematem wywiadu była nowa unijna dyrektywa przeciw unikaniu opodatkowania, która ma gwarantować, że podatek CIT będzie płacony w miejscu, gdzie faktycznie generowane są zyski i powstaje wartość dodana. 

  

Zachęcamy do lektury całości wywiadu dostępnego pod adresem:

 

 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/dyrektywa-przeciw-unikaniu-opodatkowania-budzi-obawy-przedsiebiorcow

 

 

 

 

 

Na łamach portalu lex.pl ukazał się wywiad z jednym ze wspólników Taxpoint.

Tematem wywiadu był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie belgijskiej spółki New Valmar, który daje podstawy do uznania za niezgodne z prawem unijnym niektórych przepisów ustawy o VAT oraz ordynacji podatkowej. Sprzeczne z regulacjami wspólnotowymi w świetle podejście Trybunału są m.in. art. 87 ust. 2 ustawy o VAT zabraniający dokonywania zwrotów VAT na rachunki bankowe inne niż polskie, art. 82 § 1b ordynacji podatkowej, który przewiduje obowiązek comiesięcznego raportowania ewidencji VAT w schemacie jednolitego pliku kontrolnego i art. 193a Ordynacji podatkowej, który nakazuje przedstawiać w tej samej formie (na żądanie organu) pełne księgi oraz wszystkie operacje na rachunkach bankowych.

 

 

Zachęcamy do lektury całości wywiadu dostępnego pod adresem:

 

 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wyrok-tsue-wskazuje-na-niezgodnosc-polskich-przepisow-podatkowych-z-prawem-unijnym

W ostatnim czasie na łamach portalu lex.pl ukazał się wywiad z jednym ze wspólników Taxpoint. Motywem przewodnim wywiadu była opublikowana niedawno w Dzienniku Urzędowym UE tzw. dyrektywa voucherowa (Dyrektywa 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r.), która ma na celu ujednolicenie zasad opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary i usługi. Przepisy wspomnianej dyrektywy wprowadzają m.in. podział na bony jednego przeznaczenia (SPV) oraz bony różnego przeznaczenia (MPV) wraz z odmiennymi konsekwencjami podatkowymi wydania poszczególnych rodzajów bonów. Konieczność implementacji postanowień dyrektywy wymusi w przyszłości na ustawodawcy polskim dokonanie niezbędnych zmian w ustawie o VAT.

 

Zachęcamy do lektury całości wywiadu dostępnego pod adresem:

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ue-dyrektywa-voucherowa-ujednolici-opodatkowanie-vat-bonow-na-towary-lub-uslugi.

W drugiej połowie lipca uruchomione zostaną kolejne tury konkursów zainicjowanych w 2015 r. przeznaczonych dla firm z sektora MŚP. Konkursy te, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, dotyczyć będą:

 • Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej (nabór od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.)
 • Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (od 28 lipca do 30 września 2016 r.).

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu z Anitą Strzelecką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 12 626 73 10).

Regulacje zmieniające finalne zasady przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego organom podatkowym zostały podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, duzi przedsiębiorcy będą musieli przekazywać rejestr VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (xml) do władz skarbowych co miesiąc (pierwszy raz - za lipiec 2016 r.) bez wezwania. Średnich i małych przedsiębiorców obowiązek ten dotknie w 2017 r. (pierwszy raz - za styczeń 2017 r.). W praktyce oznacza to, że na dostosowanie systemów finansowo-księgowych i nakładek podatkowych zostaje bardzo mało czasu. Sprawę komplikują niejasno napisane przepisy. Czy fakt powiązania z grupą zagraniczną ma znaczenie dla kwalifikacji firmy jako średniego przedsiębiorcy? Czy podatnik ma obowiązek księgować od 1 lipca 2017 r. wszystkie faktury zakupowe w rozbiciu na poszczególne pozycje? Tego rodzaju pytania były bardzo często zadawane nam w ostatnim okresie.

 

Ta sama ustawa nowelizująca wprowadziła klauzulę przeciwdziałającą obejściu prawa podatkowego. Klauzula będzie miała zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy, czyli po 15 lipca br. Klauzula będzie mogła być zastosowana również do niektórych czynności dokonanych przed wejściem w życie nowelizacji (skutek retrospektywny). Niestety, jak pokazuje praktyka, niektóre wybory podatnika w zakresie sposobu kształtowania transakcji, mogą być traktowane przez urzędy skarbowe jak obchodzenie prawa. Przykładowo, wprowadzenie do łańcucha transakcji podmiotu zagranicznego, zarejestrowanego w Polsce na VAT, bez uzasadnienia gospodarczego, może być czynnikiem ryzyka. Warto wiedzieć, jakiego rodzaju czynności mogą być uznawane za obejście prawa w praktyce i jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi zarzutami.

 

Dodatkowo, w ostatnim czasie zmieniają się gruntownie nie tylko przepisy, ale także interpretacje i orzecznictwo. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego od osób prawnych (np. w zakresie zasady terytorialności w podatku u źródła czy zaliczania zagranicznego VAT do przychodów), jak i PIT pracowników (np. w kwestii dopisywania do przychodów pracowniczych niektórych nieodpłatnych świadczeń czy noclegów przedstawicieli handlowych). Nie jest wolny od zmian także VAT, w którym obserwujemy zmasowaną ofensywę urzędów kontroli skarbowej, kwestionujących bardzo często VAT od zakupów towarów, w odniesieniu do których dostawca (a niekiedy podmiot znajdujący się wcześniej w łańcuchu, np. dostawca dostawcy) nie dochował swoich obowiązków w zakresie zadeklarowania i odprowadzenia należnego podatku VAT.

 

Aby wspomóc naszych Klientów w przygotowaniu się do wszystkich tych zmian i omówić aktualności podatkowe rzutujące na bezpieczeństwo podatkowe firmy, chcemy zaproponować Państwu przeprowadzenie spotkania szkoleniowego w siedzibie Spółki. W ramach realizowanej przez Taxpoint formy szkolenia uczestnicy będą mieli nie tylko możliwość szczegółowego zapoznania się z zakresem zmian, ale również przedyskutowania aspektów praktycznych związanych z ich implementacją oraz wpływem na działalność Spółki. W jego trakcie będzie możliwe zadawanie pytań i przedstawianie konkretnych przypadków z praktyki. Celem naszego szkolenia jest nie tylko przygotowanie do zmian, ale także rozwiązywanie bieżących wątpliwości lub problemów, spowodowanych niejasnym brzmieniem regulacji.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą szkoleniową, prosimy o kontakt telefoniczny
(12 626 73 10) albo e-mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". W ramach konkursu firmy z sektora MŚP prowadzące działalność we wskazanych poniżej branżach, mogą ubiegać się o dofinansowanie promocji swoich produktów na rynkach międzynarodowych (udział w targach, misjach zagranicznych, etc.).

 

Nabór prowadzony będzie w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r.

 

Branże, dla których zatwierdzono ww. konkurs:

 • polskie specjalności żywnościowe,
 • IT/ICT,
 • meblarska,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • kosmetyczna,
 • usług prozdrowotnych,
 • sprzęt medyczny.  

 

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).

Od 4 kwietnia br. przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o bezzwrotne dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Takie możliwości zapewnia kolejna tura ogłoszonego właśnie naboru na Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Nabór prowadzony będzie w okresie od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi:

 • 2 mln PLN w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze Polski poza województwem mazowieckim,
 • 5 mln PLN w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu z Anitą Strzelecką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 12 626 73 10).

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs przeznaczony dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych umiędzynarodowieniem swojej działalności. Konkurs realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

 

Nabór prowadzony będzie od 30 marca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu:

 • opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej, lub
 • wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej (w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę strategii/planu działalności międzynarodowej).

 

Maksymalna wartość dofinansowania  wynosi 200 tys. zł.

 

Maksymalny całkowity poziom wydatków kwalifikowanych wynosi 50%.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, anita.strzelecka@taxpoint).