Zagadnienie schematów podatkowych (MDR – mandatory disclosure rules) jest jednym z najtrudniejszych spośród kwestii podatkowych, z jakim musi się zmierzyć podatnik. Wynika to z faktu, że analiza poszczególnych zdarzeń pod kątem obowiązku raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wymaga dużego doświadczenia i przekrojowej wiedzy w zakresie podatków oraz znajomości zasad międzynarodowego planowania podatkowego. Zidentyfikowanie, które zdarzenia mogą stanowić uzgodnienie podlegające raportowaniu, wymaga nie tylko wiedzy, ale także współpracy w ramach organizacji. Również samo dopełnienie formalności związane jest z koniecznością pogłębionej analizy przepisów, objaśnień oraz zapoznania się z formą raportów. Pomimo tych trudności sankcje karne za niewypełnianie obowiązków, jakie przewidziano w kodeksie karnym skarbowym, sięgają kar do ponad 30 mln zł.

 

Nasi eksperci pomogą Państwu w następujących obszarach:

 

  • prowadzenie szkoleń z zakresu MDR dla działów finansowych oraz wszystkich innych osób, które powinny posiadać wiedzę na temat zagadnienia schematów podatkowych,
  • tworzenie procedur wewnętrznych (obligatoryjnych i fakultatywnych) obejmujących identyfikowanie i raportowanie schematów, w tym analiza możliwości uznania danego podmiotu za promotora,
  • prowadzenie przeglądów mających na celu weryfikację, czy podatnik prawidłowo i kompletnie ustalił, jakie uzgodnienia podlegają raportowaniu do KAS oraz prawidłowo wypełnił związane z tym obowiązki,
  • pomoc w ustalaniu zakresu raportowania i związanych z tym obowiązków informacyjnych, roli w danym schemacie, a także w identyfikowaniu innych uczestników schematów oraz terminów wypełniania wszelkich wymaganych prawem obowiązków,
  • pomoc w wypełnianiu formularzy i sporządzaniu niezbędnych zawiadomień, jak również w kontaktach z KAS.